http://www.imtru.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หลักสูตร

บุคลากร

กิจกรรม

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

“จัดการอุตสาหกรรม คุณธรรมเลิศล้ำ เป็นผู้นำเทคโนโลยี” ผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเป็น ผู้ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบ วิศวกรและผู้ปฏิบัติงานช่างฝีมือเฉพาะด้านและมุ่งเน้นการผสมผสานสภาพความ เป็นจริงของสังคมและชุมชนโดยสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถด้านการวางแผน การออกแบบ การจัดองค์การ การควบคุม การตรวจสอบและการบำรุงรักษาในงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

Read More >>

ทล 5003102

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม                                            
Industrial Management Technology
download

ทล 5003208

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 
Human Resource Industrial Management
download

                                                 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
                                                 เลขที่ 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-422125

Home  |  About Us  |  Article  | www.tru.ac.th |  News & Activities |  Download  |  Contact us
view
view